Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie ILUSTRATOR – FESTIWAL KOMUNIKACJI ILUSTROWANEJ, zwane w dalszej części Regulaminu Festiwalem, odbędzie się w Centrum Św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50, 80-840 Gdańsk, w dniach:
  1. 13 października 2023 (piątek) – warsztaty (osobne zapisy, nie obowiązuje bilet konferencyjny),
  2. 14 października 2023 (sobota) – odbędzie się całodzienna konferencja (obowiązuje bilet konferencyjny).
 2. Organizatorami Festiwalu są:
  1. Fundacja Karola Śliwki z siedzibą w Skoczowie przy ul. Górny Bór 7/36, NIP: 5482730230, REGON: 385920216, KRS: 0000837833
  2. Nadbałtyckie Centrum Kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35, NIP: 5832082755, REGON: 000276400
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Festiwal – wydarzenie organizowane przez Organizatora o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym w którym uczestniczyć mogą osoby, które zakupiły Bilet.
  2. Bilet – elektroniczny dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy umożliwiającej udział w Festiwalu, której nazwa, data i miejsce zamieszczone zostały na bilecie.
  3. Uczestnik / Kupujący – osoba będąca stroną zawieranej umowy, która za pomocą systemu na stronie www.ilustratorfestiwal.pl dokonała zakupu Biletu lub Biletów na Festiwal.
 4. Uczestnik dokonując zakupu Biletu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

§2 Regulamin obiektu

Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Centrum św. Jana w Gdańsku znajdującego się na stronie: www.centrumswjana.pl/regulamin/ i przestrzegania go.

§3 Bilety

 1. Festiwal jest wydarzeniem zamkniętym i do udziału w nim niezbędne jest posiadanie i okazanie przy rejestracji Biletu.
 2. Ceny podane przy każdym bilecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Liczba biletów na dane Wydarzenie jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.
 4. Bilety można kupić wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.ilustratorfestiwal.pl.
 5. W celu dokonania zakupu biletu konieczne jest przejście następujących kroków zakupowych:
  1. Wybór ilości oraz rodzaju biletu.
  2. Logowanie lub rejestracja na Stronie.
  3. Podsumowanie zamówienia i ewentualne podanie danych do faktury.
  4. Płatność.
 6. Założenie konta w serwisie jest konieczne w celu zakupu Biletu. Podczas zakładania konta należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, adres email i hasło. Warunkiem koniecznym rejestracji jest także akceptacja niniejszego regulaminu.
 7. Podczas podsumowania zamówienia należy podać aktualne i zgodne z prawdą dane osobowe Kupującego, który stanowić będzie stronę podpisywanej umowy.
 8. W celu zakupu biletu niezbędne jest także zaakceptowanie Regulaminu Festiwalu. W przypadku zakupu biletu dla kogoś innego, Kupujący zobowiązuje się do poinformowania pozostałych Uczestników o treści Regulaminu Festiwalu.
 9. Zakupiony Bilet zostanie przesłany Kupującemu drogą mailową oraz udostępniony do pobrania poprzez Stronę w sposób automatyczny, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności.
 10. Jeśli Kupujący zaznaczył pole „chcę otrzymać fakturę” i uzupełnił wszystkie wymagane dane (NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto) zostanie ona wystawiona automatycznie, maksymalnie 24 godziny po zaksięgowaniu płatności i będzie dostępna do pobrania w panelu użytkownika. Po dokonaniu zamówienia nie ma możliwości zmiany danych na fakturze. W przypadku ewentualnych błędów prosimy o kontakt na info@ilustratorfestiwal.pl.
 11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu www.tpay.com – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Andersa 3/17 piętro, 61-894 Poznań.
 12. Bilet na Festiwal jest dokumentem w formie elektronicznej.
 13. W celu weryfikacji Biletu konieczne jest okazanie znajdującego się na nim kodu QR. Podczas sprawdzania biletu przy stanowisku rejestracji musi każdorazowo znajdować się Kupujący. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może zostać poproszony o okazanie dowodu potwierdzającego jego tożsamość.

§4 Przekazywanie biletów

 1. Kupujący ma możliwość przekazania (odpłatne lub nieodpłatnie) biletu na Festiwal dowolnej osobie.
 2. Przekazanie Biletu odbywa się z poziomu panelu użytkownika w następujący sposób:
  1. Założenie konta na Stronie przez Otrzymującego Bilet (krok można pominąć, jeśli Otrzymujący Bilet posiada już konto na Stronie).
  2. Kliknięcie w przycisk „przekaż” przez Kupującego przy wybranym przez siebie bilecie.
  3. Podanie adresu email przypisanego do konta zarejestrowanego na Stronie, na które ma być przekazany Bilet.
  4. Zatwierdzeniu przekazania poprzez kliknięcie w przycisk „przekaż bilet”.
 3. Przekazanie Biletu jest czynnością nieodwracalną. Jedyną możliwością na odzyskanie biletu jest ponowne przekazanie go Kupującemu przez Otrzymującego Bilet.
 4. Przekazanie Biletu nie wpływa na wystawioną wcześniej fakturę. Przekazywany jest jedynie Bilet, faktura na pełną kwotę pozostaje zawsze na koncie Kupującego. Nie ma możliwości przekazania faktury wraz z Biletem.
 5. Przekazywanie biletów ma służyć zarówno rozdysponowaniu biletów w ramach swojej firmy czy organizacji, jak i odsprzedaży.

§5 Zwrot biletów

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online Biletu na Festiwal.
 2. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Wydarzenia.
 3. Informacja o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie programu zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powyższych informacji do Kupującego.
 4. Sprzedający nie prowadzi wymiany biletów.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia biletów Kupujący może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres info@ilustratorfestiwal.pl.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail Kupującego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§7. Wideo i foto rejestracja Konferencji

 1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora.
 2. Utrwalenie nastąpi w szczególności w formie fotografii i filmów wideo wykonanych w celu dokumentacji i późniejszej promocji Festiwalu w materiałach promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczeń czasowych.
 3. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku należy zgłosić na co najmniej 3 dni przed Festiwalem poprzez adres e-mail: info@ilustratorfestiwal.pl.

§8. Dane osobowe

 1. W celu realizacji umowy i poprawnego działania systemu Organizator, będący w tym wypadku także Administratorem danych osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Na potrzeby rejestracji: imię, nazwisko, adres email, adres IP.
  2. Na potrzeby zakupu biletów i obsługi po sprzedażowej: imię, nazwisko i adres email, adres IP, numer telefonu.
  3. Na potrzeby wystawienia faktury: NIP, kraj, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto.
  4. Na potrzeby reklamacji: imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres zwrotny.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dla punktów:
  1. 1.a konieczne w celu rejestracji Kupującego na Stronie,
  2. 1.b konieczne w celu zakupu Biletu (przekazanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe),
  3. 1.c konieczne w celu wystawienia faktury VAT,
  4. 1.d. konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 3. Przekazywane dane osobowe, w tym w szczególności adres email, będą przetwarzane w celu przesyłania spersonalizowanych informacji Uczestnikowi Festiwalu – do przekazywania biletów, faktur, informacji systemowych (w tym potwierdzeń zakupu biletów) oraz w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres email) zostaną zamieszczone na Bilecie i będą dostępne dla współpracowników Organizatora w trakcie festiwalu w celu przeprowadzenia rejestracji i weryfikacji Biletów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz dopełnienia wymagań podatkowych.
 6. Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.
 7. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby działania Strony i newslettera znajdziesz w Polityce prywatności.
 8. Podczas Festiwalu dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności okazywanych Biletów.
 9. W celu wykonania umowy dane te będą na czas Festiwalu udostępniane osobom trzecim wyznaczonym przez Organizatora – w szczególności jego pracownikom Organizatora i Wolontariuszom gwarantującym bezpieczne ich przechowywanie i przetwarzanie.
 10. Wszystkie dane osobowe wydrukowane na potrzeby Festiwalu po jej zakończeniu zostaną zniszczone, zachowane zostaną jedynie ich kopie w formie elektronicznej, zasady ich wykorzystywania zostały dokładnie opisane w Polityce prywatności.

§9. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie całego obiektu Centrum św. Jana obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. W czasie trwania Festiwalu, Uczestnicy obowiązani są do noszenia opasek na nadgarstek otrzymanych od Organizatora przy rejestracji.
 3. Organizator zabezpiecza teren Festiwalu poprzez pracowników do tego przeszkolonych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie i przedmioty zagubione lub pozostawione na terenie Festiwalu.
 5. Zabrania się wnoszenia na teren festiwalu alkoholu, substancji chemicznych, broni, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na festiwalu.
 6. Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu na teren Festiwalu, bez podawania uzasadnienia:
  1. osobom zachowującym się agresywnie;
  2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających;
  3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;
  4. ze względów bezpieczeństwa osób biorących udział w Festiwalu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Organizator udostępnia za pośrednictwem strony internetowej www.ilustratorfestiwal.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Festiwalu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym wszystkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu.
 5. Kwestie sporne rozstrzygane będą w pierwszej kolejności przez Organizatora.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2022 r.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej festiwalowej informacji!

Ta strona do usprawnienia swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies przycisk „Zgoda”. Jeśli nie wyrażasz zgody - ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóły wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.